Sử dụng bạch hoa hồng bao lâu mới dùng bạch thiên tằm?

Sử dụng bạch hoa hồng bao lâu mới dùng bạch thiên tằm? Trong các câu [...]